Apdorojama...

Prašymas dėl leidimo įvežti kenksminguosius organizmus, augalus, augalinius produktus ir su jais susijusius objektus bandymų ar moksliniais ir veislinės selekcijos tikslais išdavimo

Tyrėjas, norintis gauti oficialų leidimą įvežti ir (arba) vežti mokslo ir veislių selekcijos tikslams tam tikrus augalų ir augalinių produktų kenksminguosius organizmus, augalus, augalinius produktus ir kitus objektus (toliau – leidimas) ar oficialų Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) raštą, skirtą tiriamajai medžiagai pervežti šalies teritorijoje, turi ne mažiau nei prieš 30 darbo dienų Augalininkystės tarnybai pateikti laisvos formos prašymą.Augalininkystės tarnyba, nagrinėdama prašymą, prieš patvirtindama jame nurodytą veiklą, privalo patikrinti mokslinės veiklos, dėl kurios tiriamoji medžiaga bus įvežama į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių, vežama tarp Europos Sąjungos valstybių ir pervežama šalies teritorijoje, pobūdį, tikslus ir nustatyti, ar jie atitinka numatytai mokslinei veiklai keliamus reikalavimus ir ar tinka veislių selekcijos darbui; patikrinti, ar karantino sąlygos vietose ir patalpose, kur bus vykdoma mokslinė veikla, ir ten naudojama įranga atitinka tyrėjui nustatytus reikalavimus; nustatyti tiriamosios medžiagos kiekį, kuris reikalingas mokslinei veiklai vykdyti, – visais atvejais tas kiekis negali būti didesnis nei buvo nustatytas atsižvelgiant į turimas tyrėjo karantino priemones; patikrinti asmenų, kurie vykdys mokslinę veiklą, mokslinę ir techninę kvalifikaciją.Jeigu Augalininkystės tarnyba pritaria tyrėjo prašyme nurodytai veiklai dėl nurodytos tiriamosios medžiagos įvežimo į Lietuvos Respublikos teritoriją iš trečiųjų šalių, jos vežimui tarp Europos Sąjungos valstybių ir pervežimui šalies teritorijoje, per 5 darbo dienas išduoda vienkartinį leidimą.Leidimas galioja 30 dienų, tačiau Augalininkystės tarnyba bet kuriuo metu gali panaikinti leidimą, jeigu nustato, kad tyrėjas nesilaiko nustatytų reikalavimų. Apie leidimo panaikinimą tyrėjas informuojamas raštu.
Suteikimo trukmė: 5 darbo dienos nuo prašymo įregistravimo.
Paslaugos kaina: Nemokama

Atnaujinta: 2020-10-26
PAS kodas:
PAS30329
Sritis:
Fitosanitarija
Teikiantis skyrius:
Fitosanitarijos skyrius Fitosanitarinių tyrimų laboratorija (skyrius)