Apdorojama...

Dėl augalų apsaugos produktų platinimo leidimo patikslinimo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo ar pranešimo apie ištaisytą (-us) pažeidimą (-us), dėl kurio (-ių) buvo gautas įspėjimas arba buvo sustabdytas augalų apsaugos produktų platinimo leidimo galiojimas, pašalinimą pateikimo

Platinimo leidimas suteikia teisę fiziniam arba Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigtam juridiniam asmeniui arba kitoms organizacijoms ar jų padaliniams platinti augalų apsaugos produktus Lietuvos Respublikoje. 
Augalų apsaugos produktų platinimo leidime nurodoma konkreti augalų apsaugos produktų platinimo vieta. 
Augalų apsaugos produktų platinimo leidimas išduodamas neterminuotam laikui. 
Augalų apsaugos produktų platinimo leidimas turi būti patikslintas, kai pasikeičia augalų apsaugos produktų saugojimo vietos (-ų) adresas (‑ai) ir (ar) platinimo leidimo turėtojo duomenys. 
Augalų apsaugos produktų platinimo leidimo turėtojas gali pateikti dokumentus, kuriais įrodoma, kad pažeidimas (-ai), dėl kurio (-ių) buvo įspėtas apie galimą augalų apsaugos produktų platinimo leidimo galiojimo sustabdymą arba augalų apsaugos produktų platinimo leidimo galiojimas buvo sustabdytas, yra pašalintas (-i). 
Augalų apsaugos produktų platinimo leidimo turėtojas gali pateikti prašymą panaikinti augalų apsaugos produktų platinimo leidimą, kai augalų apsaugos produktų platinimo leidimo turėtojas nusprendžia nebevykdyti augalų apsaugos produktų platinimo veiklos.
Suteikimo trukmė: Augalų apsaugos produktų platinimo leidimas laikomas išduotu kitą dieną nuo deklaracijos ir dokumentų pateikimo Augalininkystės tarnybai dienos arba nuo deklaracijoje nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė nei deklaracijos ir dokumentų pateikimo Augalininkystės tarnybai diena. Leidimas platinti augalų apsaugos produktus patikslinamas ar atsisakoma jį patikslinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų, kuriuose patvirtinamas informacijos pasikeitimas, pateikimo. Augalų apsaugos produktų platinimo leidimo turėtojui pateikus dokumentus, kuriais įrodoma, kad pažeidimas (-ai), dėl kurio (-ių) buvo įspėtas arba dėl kurio (-ių) buvo sustabdytas leidimo platinti augalų apsaugos produktus galiojimas, yra pašalintas (-i) ir (ar) Augalininkystės tarnybai nustačius, kad nurodytas (-i) pažeidimas (-ai) yra pašalintas (-i), augalų apsaugos platinimo leidimo galiojimo sustabdymas panaikinamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių dokumentų gavimo dienos. Apie priimtą sprendimą dėl leidimo platinti augalų apsaugos produktus galiojimo panaikinimą, augalų apsaugos produktų leidimo turėtojas informuojamas per 1 darbo dieną nuo sprendimo priėmimo
Paslaugos kaina: Nemokama

Atnaujinta: 2020-10-26
PAS kodas:
PAS30102
Sritis:
Agrochemija
Teikiantis skyrius:
Agrochemijos skyrius