Apdorojama...

Dėl vienkartinio leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką augalų apsaugos produktus iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių patikslinimo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo ar pranešimo apie ištaisytą (-us) pažeidimą (-us), dėl kurio (-ių) buvo gautas įspėjimas arba buvo sustabdytas leidimo galiojimas, pašalinimą pateikimo

Vienkartinis leidimas suteikia teisę fiziniam asmeniui arba Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigtam juridiniam asmeniui arba kitoms organizacijoms ar jų padaliniams į Lietuvos Respubliką iš ne Europos Sąjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių įvežti registruotus Lietuvos Respublikoje augalų apsaugos produktus, kurių kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą (KN) – ex 3808, išskyrus 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB, 28 straipsnio 2 dalies a punkte nustatytą išimtį.
Vienkartinis leidimas išduodamas įvežti vieno augalų apsaugos produkto pavadinimo kroviniui į Lietuvos Respubliką vieną kartą.
Vienkartinis leidimas išduodamas 45 kalendorinėms dienoms arba iki augalų apsaugos produkto registracijos galiojimo pabaigos, bet ne ilgiau kaip 45 kalendorinėms dienoms nuo vienkartinio leidimo išdavimo dienos.
Vienkartinis leidimas turi būti patikslintas, kai pasikeičia vienkartinio leidimo turėtojo duomenys, išskyrus fizinio asmens kodą ir juridinio asmens kodą, arba pasikeičia augalų apsaugos produktus įvežančio transporto rūšis, pakeičiamas pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas, per kurį bus įvežamas į Lietuvos Respubliką augalų apsaugos produkto krovinys arba muitinės priežiūroje esančios laikinojo saugojimo vietos (importo ir eksporto terminalo) ar muitinės sandėlio adresas, kai augalų apsaugos produktas į Lietuvos Respubliką iš ne Europos Sąjungos ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių bus įvežamas per kitos Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybės teritoriją ar pakeičiama augalų apsaugos produktų saugojimo vietos (-ų) adresas (-ai).
Vienkartinio leidimo turėtojas gali pateikti dokumentus, kuriais įrodoma, kad pažeidimas (-ai), dėl kurio (-ių) buvo įspėtas apie galimą vienkartinio leidimo galiojimo sustabdymą arba vienkartinio leidimo galiojimas buvo sustabdytas, yra pašalintas (-i).  
Suteikimo trukmė: Vienkartinis leidimas laikomas išduotu kitą dieną nuo deklaracijos pateikimo Augalininkystės tarnybai dienos arba nuo deklaracijoje nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė, nei deklaracijos pateikimo Augalininkystės tarnybai diena. Augalininkystės tarnyba privalo patikslinti ar atsisakyti patikslinti vienkartinį leidimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų, kuriuose patvirtinamas informacijos pasikeitimas, pateikimo. Vienkartinio leidimo turėtojui Augalininkystės tarnybai pateikus dokumentus, kuriais įrodoma, kad pažeidimai, dėl kurių buvo sustabdytas vienkartinio leidimo galiojimas ir (ar) Augalininkystės tarnybai nustačius, kad nurodyti pažeidimai yra pašalinti, vienkartinio leidimo galiojimo sustabdymas panaikinamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių dokumentų gavimo dienos. Vienkartinio leidimo galiojimas panaikinamas per vieną darbo dieną.
Paslaugos kaina: Nemokama

Atnaujinta: 2020-10-26
PAS kodas:
PAS30335
Sritis:
Agrochemija
Teikiantis skyrius:
Agrochemijos skyrius